TLN biedt chauffeurs 5% meer loon

Nieuws
29-09-2022 | Door Tim de Jong

De grootste werkgeversorganisatie in het beroepsgoederenvervoer, TLN, heeft de vakbonden een loonstijging van vijf procent aangeboden. In de eerste overlegronde heeft Transport en Logistiek Nederland (TLN) de vakbonden deelgenoot gemaakt van het dilemma van enerzijds de wens om te komen tot vernieuwing van de cao en anderzijds de behoefte om voor werkgevers en werknemers spoedig zicht te krijgen op de loonontwikkeling voor 2023.

Na intern overleg met de Sociale Commissie en het bestuur ziet TLN op dit moment vooral de meerwaarde van een korte onderhandelingsperiode, zodat er snel duidelijkheid komt over de loonontwikkeling voor 2023. Een belangrijk onderdeel van een te bereiken cao-resultaat is volgens TLN een gezamenlijke toekomstagenda voor het jaar 2023, dat in het teken staat van modernisering van de cao. Modernisering is immers een tijdrovend proces en laat zich niet vatten in enkele weken.
Door zich gezamenlijk met de vakbonden te committeren aan een toekomstagenda wil TLN al vroeg in 2023 van start kunnen gaan met gesprekken over belangrijke thema’s, zoals: werving en behoud van personeel, verbetering imago en zichtbaarheid van de sector, handhaving van wet- en regelgeving, gelijk speelveld, duurzame inzetbaarheid, vereenvoudiging van de cao, werkingssfeer en reikwijdte van de cao, standaard- versus minimum-cao, opbouw van het loonhuis en basisloon versus toeslagen en vergoedingen. Deze gesprekken moeten in september 2023 zijn afgerond.

Loonbod en scholing

Om snelheid in het onderhandelingsproces te houden, heeft TLN voorgesteld om een 1-jarige cao af te sluiten met een looptijd van 1-1-2023 tot 1-1-2024, waarbij de lonen behorende bij de loonschalen A’ t/m H en de bruto toeslagen per 1 januari 2023 worden verhoogd met 5%. TLN heeft tevens voorgesteld om de verblijfskosten per 1 januari 2023 te verhogen overeenkomstig de gemaakte afspraken met de Belastingdienst, doch niet meer dan 5%.

 Tenslotte heeft TLN voorgesteld om alle cursustijd, in het kader van een te volgen Code 95 training/TCVT, te vergoeden tegen 100% (waarbij deze uren niet meetellen voor het bepalen van de overuren of in aanmerking komen voor een toeslag voor werken op zaterdag of zondag).

Op 6 oktober wordt er verder onderhandeld. Waarschijnlijk komen de bonden dan met een tegenbod.